PRIVACY VERKLARING

Telstar Beach behoudt zich het recht voor om over de door jouw verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Telstar Beach zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Telstar werkt zijn gebonden aan Telstar’s voorwaarden, waarin je privacy wordt gewaarborgd.

 • Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 1. conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 2. conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 3. conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
  – de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  – voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  – om redenen van algemeen belang, of
  – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 4. conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  – u de juistheid van de gegevens ontkent;
  – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  – we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  – u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
 5. Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 6. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
 • Nieuwsbrief:

Indien je aangemeld bent voor de Nieuwsbrief van Telstar Beach zal Telstar je persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Telstar (per post of e-mail) kun je je ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@telstarbeach.nl o.v.v. ‘afmelden nieuwsbrief’

DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, juistheid en correctheid samengesteld. Telstar Beach is geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Wij zijn ons volledig bewust van onze taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag er niets uit deze website worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telstar Beach.

De informatie die op deze site geboden word zal regelmatig worden gewijzigd of worden aangevuld. Tevens kunnen er eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving worden aangebracht.

Bij het plaatsen van alle informatie op de site telstarbeach.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen.

ACTIVITEITEN

Tijdens activiteiten, lessen, verblijf bij Telstar Beach kunnen er foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die Telstar Beach bezoekt gaat hiermee akkoord.

COOKIES OP TELSTARBEACH.NL