Algemene voorwaarden Telstar Beach

Algemene voorwaarden reserveringen Telstar Surfclub BV:

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Telstar Surfclub BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, dit betreft degene die de overeenkomst ondertekend.
 3. Deelnemer: iedere persoon die betrokken deelneemt aan de in de overeenkomst beschreven activiteit of arrangement.
 4. Arrangement: door Telstar Surfclub BV bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten en activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisatie worden begeleid.
 5. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Telstar Surfclub BV wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan; diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Telstar Surfclub BV wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Telstar Surfclub BV en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Telstar Surfclub BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden of worden betrokken.
 3. Alle personen die deelnemen aan een activiteit of arrangement georganiseerd of bemiddeld door Telstar Surfclub BV.
 4. Iedereen die een reserverings- of bevestigingsformulier ondertekend heeft dient de betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan de door Telstar Surfclub BV georganiseerde of bemiddelde activiteiten / arrangementen.
 5. Indien en voor zover in een overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3. OFFERTES

 1. De door Telstar Surfclub BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aan de hand van de opgestelde offerte kan opdrachtgever aangeven een bevestiging wensen te ontvangen. Aan de door Telstar Surfclub BV opgestelde offertes is geen enkele verplichting van toepassing. De door Telstar Surfclub BV opgestelde offertes dienen slechts als een prijsopgaaf.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. RESERVERINGEN EN BEVESTIGING

 1. Nadat opdrachtgever een reservering bij Telstar Surfclub BV heeft geplaatst, zal Telstar Surfclub BV een opdrachtbevestiging sturen. Deze dient binnen 7 dagen ondertekend teruggestuurd / gefaxt te worden.
 2. Uiterlijk 7 dagen voordat de opdracht wordt uitgevoerd geeft opdrachtgever wijzigingen in het aantal deelnemers door. Het aantal deelnemers dat dan wordt genoemd wordt minimaal verrekend.
 3. Voor ieder arrangement geldt een minimum aantal personen, de minimale rekening zal uitgaan van dit minimale aantal personen.
 4. Voor ieder arrangement dat in optie staat, wordt 25% van het totale boekingsbedrag in rekening gebracht om de reservering te bevestigen. Voor de resterende 75% sturen wij uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum het restantfactuur. Bij het uitblijven van een betaling wordt de reservering weer vrijgegeven voor boekingen en komt de optie te vervallen.
 5. Er geldt een locatie vergoeding van €150,-.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Telstar Surfclub BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt Telstar Surfclub BV voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Telstar Surfclub BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Telstar Surfclub BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Telstar Surfclub BV zijn verstrekt, heeft Telstar Surfclub BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Telstar Surfclub BV is niet aansprakelijk voor schade, letsel, van welke aard ook bij de uitvoering van geboekte activiteiten en diensten door de opdrachtgever.
 5. Telstar Surfclub BV is niet aansprakelijk voor schade, letsel, van welke aard ook bij de uitvoering van geboekte activiteiten en diensten, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

ARTIKEL 6. CONTRACTDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. Op de overeenkomst / opdrachtbevestiging staat de datum vermeld van het te organiseren arrangement en/of de activiteit.
 2. De overeenkomst / opdrachtbevestiging is beëindigd zodra opdrachtgever de laatste nota aan Telstar Surfclub BV heeft voldaan en de activiteit / het arrangement heeft plaatsgevonden.
 3. Op geboekte en betaalde activiteiten van de opdrachtgever (windsurf-, kitesurf-, suptour en alle geboden activiteiten) is het alleen mogelijk om een retourbetaling te krijgen als de boeking 1,5 jaar bij ons als bestaande boeking in het boekingssysteem staat. Voor deze tijd is het alleen mogelijk om het aangekochte lestegoed om te zetten in een cadeaubon van Telstar Surfclub BV. Telstar Surfclub BV biedt altijd de mogelijkheid om binnen een redelijk termijn, de tegoeden op activiteiten af te nemen. Bij letsel of op doktersadvies kan Telstar Surfclub BV hiervan afwijken bij het overleggen van een verklaring door de behandelend arts. Telstar Surfclub BV is gerechtigd om €25,- administratiekosten in rekening te brengen bij het retourneren van het betaalde bedrag van de afgenomen activiteiten.
 4. Actie tarieven zijn 365 dagen geldig. Hierna vervalt het tegoed definitief.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is het arrangement te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Telstar Surfclub BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Telstar Surfclub BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ANNULERINGEN:

 1. Conform de voorwaarden van Telstar Surfclub gelden bij annulering de volgende voorwaarden:
 2. Bij annulering eerder dan 3 maanden vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 10% van de reserveringswaarde in rekening;
 3. Bij annulering meer dan 2 maanden vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 15% van de reserveringswaarde in rekening;
 4. Bij annulering meer dan 1 maand vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 35% van de reserveringswaarde in rekening;
 5. Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 60% van de reserveringswaarde in rekening;
 6. Bij annulering meer dan 7 dagen vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 85% van de reserveringswaarde in rekening;
 7. Bij annulering 7 dagen of minder vóór de gereserveerde datum, brengen wij u 100% van de reserveringswaarde in rekening.

ANNULERINGSVERZEKERING

Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw evenement.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Telstar Surfclub BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Telstar Surfclub BV verstrekte stukken, zoals draaiboeken, tochten, digitale bestanden, materialen, etc. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Telstar Surfclub BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

ARTIKEL 10. VERBOD EN REGELS

 1. Vuurwerk afsteken is niet toegestaan op het terrein van Leisure Lands en Telstar Surfclub. Bij overtreding zal de politie worden ingeschakelt en de (im)materiele schade worden verhaald bij de opdrachtgever.
 2. Het is toegestaan (eigen) muziek (band, DJ, geluidsdragers en verspreiders) ten gehore te brengen tot 24:00 met een sterkte van 70 DB hoge/midden tonen en bas 80 DB. Na 24:00 zal dit gereduceerd moeten worden tot gespreksniveau en dienen als achtergrondmuziek.

ARTIKEL 11. MARKETING

 1. De medewerkers van Telstar Beach zijn gerechtigd om op het terrein van Telstar Beach geluids- en/of beeldopnamen te maken, met inbegrip van Bezoekers. Deze geluids- en/of beeldopnamen worden door Telstar Beach en Telstar Surf gebruikt voor marketing doeleinden. De bezoeker van Telstar Beach stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Voorwaarden WINDSURF VERHUUR

LEGITIMATIE

Surfmateriaal huren is mogelijk met een geldige legitimatie, die vooraf ingeleverd dient te worden als borg!

SCHADE EN VERZEKERING

Telstar Surfclub streeft er naar om schadevrije materialen aan je mee te geven. Samen controleren wij het materiaal vooraf en we markeren een eventuele schade. Bij inlevering van het materiaal, controleren we het samen nog eens. Mocht je tijdens het varen schade oplopen, dan hanteren wij hier vaste prijzen voor per type schade. Wil je dit risico niet lopen? Dan kan je kiezen voor de Watersportverzekering VDWS Safety Tool.

Kosten schades windsurf

BoardschadeKlein (<5cm)Middel (5cm-10cm)Groot (>10 cm)
Crack/scheur in neus€ 65,-€ 100,-€ 150,-
Gat/deuk€ 45,-€ 75,-60% van VP*
Diepe kras/verfschade€ 45,-€ 65,-€ 100,-
Vin€ 25,-€ 55,-60% van VP*
Vin scheur/breuk€ 65,-€ 100-60% van VP*

 

ZeilschadeKlein (<5cm)Middel (5cm-10cm)Groot (>10cm)
Doorzichtig paneel€ 75-€ 150,-60% van VP*
X-ply paneel€ 100,-€ 175,-60% van VP*
Geprint paneel€ 100,-60% van VP*60% van VP*
Mastslurf€ 35,-€ 55,-60% van VP*
Deuken/krassen€ 35,-€ 55,-60% van VP*
Latten normaalx€ 45,-60% van VP*
Latten slalom/cambersx€ 75,-60% van VP*
Lathoes€ 30,-€ 50,-60% van VP*

 

Mast/giekKlein (<5cm)Middel (5cm-10cm)Groot (>10cm)
Grip van giek€ 35,-€ 55,- (1 kant)€ 85,- (beide kanten)
Mast60% van VP*
Verlenger60% van VP*

 

*VP = verkoopprijs.

WATERSPORTVERZEKERING VDWS SAFETY TOOL

Wil je bovenstaande voorkomen, dan raden wij aan om deze ideale verzekering voor watersporters af te sluiten. De premie voor een heel jaar kost € 39.00. Schadegevallen tot € 1.500.00 worden gedekt met een eigen risico vanaf € 50.00 per schadegeval. Wereldwijde dekking bij ieder surfverhuur centrum.

Bekijk de voorwaarden van de VDWS Safety tool. Heb je interesse regel je aanmelding via hier.
Bij Cooperation Partner ID invullen: 17063 Telstar Surf.

VOORWAARDEN KITESURF VERHUUR

LEGITIMATIE

Kitesurfmateriaal huren is mogelijk met een geldige legitimatie, die vooraf ingeleverd dient te worden als borg!

SCHADE EN VERZEKERING

Telstar Surfclub streeft er naar om schadevrije materialen aan je mee te geven. Samen controleren wij het materiaal vooraf en we markeren een eventuele schade. Bij inlevering van het materiaal, controleren we het samen nog eens. Mocht je tijdens het varen schade oplopen, dan hanteren wij hier vaste prijzen voor per type schade. Wil je dit risico niet lopen? Dan kan je kiezen voor de Watersportverzekering VDWS Safety Tool.

Kosten schades Windsurf

BoardschadeKlein (<5cm)Middel (5cm-10cm)Groot (>10cm)
Crack/scheur in neus€ 35,-€ 65,-€ 95,-
Gat/deuk (niet lek)€ 25,-€ 55,-€ 75,-
Diepe kras/verfschade€ 15,-€ 35,-€ 65,-
Vin€ 15,-€ 35,-vin vervangen €60,-
Gebroken board60% van VP*

 

KiteschadeKlein (< 5cm)Middel (5cm tot 10 cm)Groot (>10 cm)
Geprint paneel€ 90,-€ 120,-€ 180,-
Leading edge€ 40,-€ 70,-€ 120,-
Struts€ 35,-€ 65,-€ 110,-
Krassen/gaatjes€ 35,-€ 50,-€ 80,-
Kite lek€ 60,-€ 120,-€ 160,-
Total Loss60% van VP*

 

Lijnen/bar
Safetylijn€ 45,-
Powerlijn (per paar)€ 95,-
Stuurlijn (per paar)€ 110,-
Bar total loss60% van VP*
Tas kwijt€ 35,-
Kite/bar/board kwijt60% van VP*

 

*VP = Verkoopprijs

WATERSPORTVERZEKERING VDWS SAFETY TOOL

Wil je bovenstaande voorkomen, dan raden wij aan om deze ideale verzekering voor watersporters af te sluiten. Premie voor een heel jaar kost € 39.00. Schadegevallen tot € 1,500.00 worden gedekt met een eigen risico vanaf € 50.00 per schadegeval. Wereldwijde dekking bij ieder surfverhuur centrum.

Zie hier de voorwaarden van de VDWS Safety tool. Heb je interesse regel je aanmelding via deze link.
Bij Cooperation Partner ID invullen: 17063 Telstar Surf.